Cookie Policy - Firemill

Cookie Policy

Policy in English at the bottom of the page.

Policy (SE)

Introduktion

Vår webbplats, https://firemill.se (nedan: “webbplatsen”) använder cookies och annan relaterad teknik (för enkelhets skull kallas all teknik för “cookies”). Cookies läggs också ut av tredje part som vi har anlitat. I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

Vad är “cookies”?
En cookie (kaka) är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators hårddisk eller annan enhet. Informationen som lagras däri kan komma att returneras till våra servrar eller till servrarna för relevanta tredje parter under ett senare besök.

Vad är ett script?
Ett skript är en programkod som används för att vår webbplats ska fungera korrekt och interaktivt. Denna kod körs på vår server eller på din enhet.

Vad är en “webbfyr” eller pixeltag?
En webbfyr (eller en pixeltagg) är en liten, osynlig textbit eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafik på en webbplats. För att göra detta lagras olika data om dig med webbfyrar.
<br/ >

Cookies

5.1 Tekniska eller funktionella kakor
Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarinställningar förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det lättare för dig att besöka vår webbplats. På så sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information när du besöker vår webbplats och till exempel föremålen finns kvar i din kundvagn tills du har betalat. Vi kan placera dessa cookies utan ditt samtycke.

5.2 Statistikkakor
Vi använder statistikkakor för att optimera webbplatsupplevelsen för våra användare. Med hjälp av dessa kakor får vi insikter i användningen av vår webbplats. Vi ber din tillåtelse att placera dessa kakor.

5.3 Reklamkakor
På denna webbplats använder vi reklamkakor, så att vi kan få insikt i kampanjresultaten. Detta sker baserat på en profil vi skapar baserat på ditt beteende på https://firemill.se. Med dessa cookies är du som webbplatsbesökare länkad till ett unikt ID men dessa cookies kommer inte att profilera ditt beteende och dina intressen för att visa personliga annonser.

5.4 Marknadsförings-/spårningskakor
Marknadsförings-/spårningskakor är cookies eller någon annan form av lokal lagring som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller för att spåra användaren på denna webbplats eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

Eftersom dessa cookies är markerade som spårningskakor ber vi om ditt tillstånd att placera dessa.

5.5 Knappar för sociala medier
På vår webbplats har vi inkluderat knappar för att marknadsföra webbsidor (t.ex. “gillar”, “pin”) eller dela (t.ex. “tweet”) på sociala nätverk som. Dessa knappar fungerar med bitar av kod som kommer från sig själva. Denna kod placerar kakor. Dessa knappar på sociala medier kan också lagra och behandla viss information, så en personlig annons kan visas för dig.

Läs sekretesspolicyn för dessa sociala nätverk (som kan ändras regelbundet) för att läsa vad de gör med dina (personliga) uppgifter som de behandlar med hjälp av dessa cookies. Uppgifterna som hämtas anonymiseras så mycket som möjligt. Finns i USA.

Placerade kakor
Funktion: WooCommerce

Vi använder WooCommerce för webbshopshantering. Dessa uppgifter delas inte med tredje part.

Marknadsföring och spårning: Google Adsense

Vi använder Google Adsense för att visa annonser. Mer information finns i Google Adsense sekretesspolicy: Läs mer

Statistik: Google Analytics

Vi använder Google Analytics för statistik över webbplatsens besöksfrekvens. Dessa uppgifter delas inte med tredje part. Mer information finns i Google Adsense sekretesspolicy: Läs mer

<br/ >

Samtycke

När du besöker vår webbplats för första gången visar vi dig en popup med en förklaring om kakor. Så snart du klickar på “Spara inställningar” samtycker du till att vi använder de kategorier av kakor och plug-ins du valde i popup-fönstret, enligt beskrivningen i denna Cookie Policy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats kanske inte längre fungerar korrekt.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de ska sparas.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.

Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, har raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.

Om du ger oss ditt samtycke för att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla samtycket och att dina personuppgifter raderas.

Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, såvida det inte finns motiverade skäl för behandling.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Se kontaktuppgifterna längst ner i denna Cookie Policy. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig, men du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
<br/ >

Aktivera/inaktivera och ta bort kakor

Du kan använda din webbläsare för att radera kakor automatiskt eller manuellt. Du kan också ange att vissa kakor inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en kaka placeras. Mer information om dessa alternativ finns i instruktionerna i hjälpavsnittet i din webbläsare.

Observera att vår webbplats kanske inte fungerar som den ska om alla kakor är inaktiverade. Om du raderar kakorna i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker våra webbplatser igen.
<br/ >

Kontaktuppgifter

För frågor om vår cookiepolicy, vänligen kontakta oss genom att använda följande kontaktuppgifter:

Firemill Sweden AB
Igelkottsvägen 91, 167 57 Bromma
Webbplats: https://firemill.se
E-post: martin@firemill.se

<br/ ><br/ >

Policy (GB)

Introduction

Our website, https://firemill.se (hereinafter: the ”Website”) uses cookies and other related technology (for simplicity, all technology is called ”cookies”). Cookies are also posted by third parties that we have hired. In the document below, we inform you about the use of cookies on our website.

What are ”cookies”?
A cookie is a small simple file that is sent along with pages on this website and stored by your browser on your computer’s hard drive or other device. The information stored therein may be returned to our servers or to the servers of relevant third parties during a later visit.

What is a script?
A script is a program code that is used for our website to function correctly and interactively. This code runs on our server or on your device.

What is a ”web beacon” or pixel tag?
A web beacon (or pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to monitor traffic on a website. To do this, various data about you are stored with web beacons.
<br/ >

Cookies

5.1 Technical or functional cookies
Some cookies ensure that certain parts of the website function correctly and that your user settings remain known. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This way, you do not have to repeatedly enter the same information when you visit our website and, for example, the items remain in your shopping cart until you have paid. We may place these cookies without your consent.

5.2 Statistics cookies
We use statistics cookies to optimize the website experience for our users. With the help of these cookies, we gain insights into the use of our website. We ask your permission to place these cookies.

5.3 Advertising cookies
On this website, we use promotional cookies, so that we can gain insight into the campaign results. This is done based on a profile we create based on your behavior at https://hallmans.nu. With these cookies, you as a website visitor are linked to a unique ID, but these cookies will not profile your behavior and your interests in displaying personal ads.

5.4 Marketing / tracking cookies
Marketing / tracking cookies are cookies or any other form of local storage that is used to create user profiles to display advertisements or to track the user on this website or on several websites for similar marketing purposes.

As these cookies are marked as tracking cookies, we ask for your permission to place them.

5.5 Buttons for social media
On our website, we have included buttons to promote web pages (eg ”like”, ”pin”) or share (eg ”tweet”) on social networks such as. These buttons work with bits of code that come from themselves. This code places cookies. These buttons on social media can also store and process certain information, so a personal ad can be displayed to you.

Please read the privacy policies of these social networks (which may change regularly) to read what they do with your (personal) information that they process using these cookies. The information retrieved is anonymised as much as possible. Available in the United States.

Placed cookies
Function: WooCommerce

We use WooCommerce for web shop management. This information is not shared with third parties.

Marketing and tracking: Google Adsense

We use Google Adsense to display ads. For more information, see the Google Adsense Privacy Policy: Learn more

Statistics: Google Analytics

We use Google Analytics for statistics on the frequency of visits to the website. This information is not shared with third parties. For more information, see the Google Adsense Privacy Policy: Learn more
<br/ >

Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a popup with an explanation about cookies. As soon as you click on ”Save settings”, you agree that we use the categories of cookies and plug-ins you selected in the pop-up window, as described in this Cookie Policy. You can disable the use of cookies via your browser, but please note that our website may no longer work correctly.

Your rights regarding personal data
You have the following rights regarding your personal data:

You have the right to know why your personal information is needed, what will happen to it and how long it will be stored.

Right of access: You have the right to access your personal information that is known to us.

Right to correction: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you want.

If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke the consent and that your personal data will be deleted.

Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the personal data controller and transfer them in their entirety to another personal data controller.

Right to object: you can object to the processing of your data. We follow this, unless there are justified reasons for treatment.

To exercise these rights, please contact us. See the contact information at the bottom of this Cookie Policy. If you have a complaint about how we handle your information, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority Datainspektionen.
<br/ >

Enable / disable and delete cookies

You can use your browser to delete cookies automatically or manually. You can also specify that some cookies may not be placed. Another option is to change the settings of your browser so that you get a message every time a cookie is placed. For more information on these options, see the instructions in the help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you delete the cookies in your browser, they will be placed again with your consent when you visit our websites again.
<br/ >

Contact information

For questions about our cookie policy, please contact us using the following contact information:

Firemill Sweden AB
Igelkottsvägen 91, 167 57 Bromma
Website: https://firemill.se
Email: martin@firemill.se